ENGROSSALG – DANMARKS BEDSTE I DÆK – FÆLGE – KOMPLETHJUL

Lundsbjerg Industrivej 13, 6200 Aabenraa

Kundeservice +45 73 61 10 20

LOGIN HER

Vilkår

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

1 Generelt
1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer leveret af All Tyres ApS.
1.2 Specielle betingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført f.eks. i købers generelle købsbetingelser i købers ordreafgivelse eller stadfæstelsesskrivelse er ikke bindende for All Tyres ApS, medmindre All Tyres ApS skriftligt har erklæret sig indforstået med nævnte krav.

2 Produktinformation
2.1 De i All Tyres ApS og selskabets leverandørers kataloger og prospekter anførte illustrationer, mål, vægt og lignende angivelser er uden forbindelse for All Tyres ApS, medmindre købsaftalen konkret henviser til sådanne oplysninger og data.

3 Rådgivning
3.1 Al rådgivning, der ikke snævert relaterer sig til det købte, er fra All Tyres ApS side udelukkende af vejledende karakter og kan derfor ikke påføre All Tyres ApS et rådgiveransvar.

4 Priser
4.1 Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt og bekræftet af All Tyres ApS, bliver køber faktureret i henhold til All Tyres ApS gældende listepriser pr. leveringsdato for varerne. Priserne er bruttopriser ekskl. hjælpematerialer og afgifter af enhver art, herunder miljøafgift, og ekskl. moms.

5 Ordrer
5.1 En endelig købsaftale er først indgået, når All Tyres ApS enten har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse til køber eller leveret det købte, hvad der af disse tidsmæssigt måtte komme først.
5.2 Oplyste leveringstider er i ethvert tilfælde skønsmæssigt anslået og er uden forbindende for All Tyres ApS, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.
5.3 Forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning, men køber er berettiget til ved en forsinkelse på grund af force majeure i mere end 30 dage at annullere en ordre

6 Levering
6.1 Levering sker enten ved All Tyres ApS egne biler eller ved leverancer med fremmed transportør. Dette aftales i hvert enkelt tilfælde.
6.2 Ved levering med egne biler er leveringen DDP.
6.3 Ved levering med anden transportør er leveringen EXW All Tyres ApS adresse. I så fald anses levering for gennemført, når det købte er overgivet til en af køber beskikket person eller overgivet til en transportør.

7 Forsendelse
7.1 Ved transport med fremmed transportør sker forsendelsen for købers regning og risiko.
7.2 Hvis der ikke er givet en skriftlig instruks, vælger All Tyres ApS transportør og transportmåde.
7.3 Transportskader er All Tyres ApS uvedkommende og skal anmeldes direkte til den pågældende transportør.

8 Returnering
8.1 Returnering af varer kan kun ske DDP til All Tyres ApS adresse og kun mod forudgående skriftlig aftale under forudsætning af, at varen er ubrugt og i original emballage.
8.2 Returnerede varer krediteres med 90% af købsprisen.
8.3 Varer der er leveret i henhold til fast ordre kan ikke returneres. (Skaffevarer tages ikke retur).
All Tyres Aps 06/2023 2

9 Betaling
9.1 Betaling for det leverede er 20 dage, hvis ikke andet er aftalt.
9.2 Ved for sen betaling påløber forhalingsrenter fra forfaldsdagen til de til enhver tid gældende satser, pt. 2% pr. påbegyndt måned. Herudover pålægges et rykkergebyr stort kr. 100,00 ved 1. rykker og kr. 200,00 ved 2. rykker.

10 Mangler og reklamationer
10.1 Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden fejl og mangler.
10.2 Reklamationer over mangler og mængdeangivelse må ske inden 8 dage efter varens modtagelse.
10.3 Kan der påvises mangler eller fejl i mængdeangivelsen på det leverede, påtager All Tyres ApS sig efter eget skøn inden for Danmarks grænser:
• enten uden beregning for køber at ombytte den/de mangelfulde varer.
• eller uden beregning for køber at udbedre manglen.
• eller at yde købe forholdsmæssigt afslag i prisen for manglen.
• eller at kreditere mangelfulde varer efter at køber efter aftale med All Tyres ApS for All Tyres’ ApS regning har sendt de defekte varer retur.

11 Ansvar for fejl og mangler
11.1 All Tyres ApS er ansvarlig for konstruktions-, fremstillings- og materialefejl på det leverede i det omfang og i den periode, som de respektive producenter er ansvarlige overfor All Tyres ApS og maksimalt i 12 måneder fra leveringsdagen.
11.2 All Tyres ApS ansvar bortfalder, hvis varen har været udsat for fejlagtig montering, mangelfuld vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med All Tyres ApS eller producentens anvisninger.
11.3 All Tyres ApS ansvar dækker ikke følgeskader, driftstab, omkostninger i forbindelse med afmontering og forsendelse af defekte varer samt andre indirekte udgifter for køber.
11.4 Et eventuelt krav vil aldrig kunne overstige fakturaprisen ekskl. moms for de varer eller ydelser, der er mangelfulde.

12 Produktansvar
12.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser gælder følgende vedrørende All Tyres’ ApS produktansvar:
12.2 All Tyres ApS er ikke ansvarlig for person- eller tingsskader eller skader på fast ejendom forvoldt af det leverede, medmindre det dokumenteres, at skaden skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed udvist af All Tyres ApS eller andre, som All Tyres ApS har ansvaret for.
12.3 All Tyres ApS er ikke ansvarlig for formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.
12.4 I den udstrækning All Tyres ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde All Tyres ApS skadesløs i samme omfang, som All Tyres ApS ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte.
12.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal denne part straks underrette den anden part herom.
12.6 All Tyres’ ApS ansvar kan i intet tilfælde overstige fakturaprisen for det skadeforvoldende produkt.
12.7 All Tyres ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grund af en skade, der påstås forårsaget af materialet.

13 Force majeure
13.1 Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er All Tyres ApS ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for All Tyres’ ApS kontrol. Eksempler – men ikke udtømmende – på force majeure er usædvanlige naturforhold, oversvømmelser, krig, optøjer, terror, hærværk, arbejdsstridigheder, eksport- og importindskrænkninger, valutarestriktioner, restriktioner af driftsmidler, anbefalinger fra myndigheder om sundhedskriser,
All Tyres Aps 06/2023 3
epidemier eller lignede og mangel på eller forsinkelse af varer fra underleverandører, som skyldes de i dette punkt nævnte omstændigheder.

14 Særlige betingelser
14.1 Alle afvigelser fra ovennævnte almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal altid aftales skriftligt.
14.2 Såfremt der i tilbud angives særlige betingelser, er disse altid gældende, selvom de måtte afvige fra ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

15 Værneting
15.1 Byretten i Odense er aftalt som værneting i første instans. All Tyres ApS er dog tillige berettiget til at sagsøge køber ved dennes hjemting.
15.2 Alle tvister, der udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved anvendelse af dansk ret.