ENGROSSALG – DANMARKS BEDSTE I DÆK – FÆLGE – KOMPLETHJUL

Lundsbjerg Industrivej 13, 6200 Aabenraa

Kundeservice +45 73 61 10 20

LOGIN HER

vilkår og persondata politik

For alle leverancer fra All Tyres A/S gør selskabets nuværende salgs- og leveringsbetingelser sig gældende, med mindre andet måtte være skriftligt aftalt.
Se gældende betingelserne nedenfor.

PRISER, TILBUD, GEBYRER

All Tyres A/S forbeholder sig ret til at regulere priser uden varsel som følge af ændringer i All Tyres A/S indkøbspriser, valutakurser, afgifter m.v.
Tilbud fra All Tyres A/S er gældende 10 dage fra udstedelsesdato.
Ved bestilling af varer under kr. 499,- pålægges ekspedtionsgebyr på kr. 69,-. Alle priser på hjemmesiden er ekskl. moms.

LEVERING

Alle leverancer sker, med mindre andet er skriftligt aftalt, fra All Tyres A/S lager, eller direkte fra en eventuel underleverandør.
All Tyres A/S angiver på www.alltyres.dk vejledende leveringstider på produkterne. Afvigelser herfra kan forekomme og kompensation ydes ikke.

EJENDOMSFORBEHOLD

All Tyres A/S beholder ejendomsretten til det solgte indtil fuld og endelig betaling har fundet sted.

DET SOLGTE PRODUKT

Komplet sæt:
Afbalancering er en serviceydelse fra All Tyres A/S side som tilstræbes korrekt udført, men der gives ikke garanti og reklamationsret på afbalanceringen. Tjek også at dæktrykket tilpasses den bil, som sættet skal monteres på.

Ligeledes skal der tjekkes, at komplet sættet rent faktisk passer til den bil, som det skal anvendes på. Dvs. prøvemontering skal foretages således at det tjekkes, at der er frigang for bremser, styretøjskomponenter og karrosseri.
Afprøvningen bør ske på såvel for- som bagaksel og i begge sider.

Inden prøvemonteringen skal alle bilens navflader/anlægsflader være rengjorte og plane. Ligeledes skal tjekkes at bespændingen og eventuelle centreringsringe passer til bilen og fælgen.

Der må aldrig anvendes el- eller luftdrevet monteringsværktøj til fastgørelse af fælgene. Fælgene skal monteres/spændes i henhold til bilproducentens anvisninger.

Køber bærer ansvaret for at ovennævnte er i orden, når produktet udleveres til slutbrugeren.

Løse fælge:
Prøvemontér fælgene på bilen inden der monteres dæk. Kontrollér ligeledes for evt. lak- eller støbefejl, hvilket skal reklameres inden der monteres dæk på fælgen.

RETURNERING AF VARER

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med All Tyres A/S herom.
Såfremt All Tyres A/S accepterer returnering af varen, fremsendes denne FRANKO til All Tyres A/S.

Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand samt med original dokumentation (kopi af original købsfaktura).

Generelt gælder der følgende retningslinjer for returnering, der som anført altid skal ske efter aftale med All Tyres A/S:
1. Ufranko forsendelser modtages ikke.
2. Uemballerede/mangelfulde varer er på afsenders egen risiko
3. Den forsendelsesform og vægtangivelse, som er noteret på returfragtbrevet, SKAL overholdes.
4. Det er en betingelse, at emballagen er intakt.
5. Der fratrækkes15%, – ved returnering af korrekt leverede varer.
6. Varer, der har været monteret, returneres uden varsel til afsender, fragt frem og tilbage debiteres.

KATALOGER,BROCHURER, HJEMMESIDE M.V.

Billeder af dæk, fælge, komplethjul eller andre produktbilleder i kataloger, brochurer, mails og på hjemmesiden er kun vejledende. Mindre ændringer i såvel udseende, vægt samt specifikationer kan forekomme og betragtes ikke som mangler. Der forbeholdes ret til tekniske ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og konstruktionsændringer (ændret udseende og/eller specifikationer på produkterne).

REKLAMATION OG GARANTI

Indsigelser mod de på en faktura anførte vilkår og specifikationer skal ske inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af fakturaen.

Reklamationer vedrørende skader/mangler, der konstateres ved modtagelsen af varen, skal påtegnes fragtbrevet uopholdeligt

Ved reparation eller udskiftning af varer der er leveret, foregår reparation, tilretning eller udskiftning som udgangspunkt på All Tyres A/S adresse, således at køber efter anmodning er forpligtet til at returnere varen til All Tyres A/S og afholde de hermed forbundne omkostninger.

Efter endt reparation eller udskiftning fremsendes varen til køber for All Tyres’s regning, forudsat reparationen/udskiftningen sker som følge af en berettiget reklamation.

Skader opstået under transport i forbindelse med en reklamation er All Tyres A/S uvedkommende.

En slutbruger af et produkt fra All Tyres A/S skal henvende sig i den forretning, hvori det pågældende produkt er købt.

Reklamationer fra slutbrugeren kan ikke gøres gældende direkte over for All Tyres A/S.

All Tyres A/S påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået ved forkert brug af vores produkter. Ved påkørsel bortfalder garantien totalt.

All Tyres A/S kan ikke drages til ansvar for evt. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, monteringsomkostninger eller lignende.

Ved enhver reklamation skal der medsendes en udfyldt reklamationsformular.

Produktgaranti på alufælge:
1. Ved indsendelse af reklamationer skal kopi af faktura samt reklamationsformular fra All Tyres A/S medsendes.
2. Kundens krav begrænser sig til udbedring af fejlen, det vil sige reparation eller et tilsvarende produkt. Er dette ikke muligt, tilbydes da en dekort eller levering af fire andre fælge i mindst samme stand som de beskadigede (før skaden).
3. All Tyres A/S modsvarer under alle omstændigheder alene varens pris og IKKE de følgeomkostninger, der eventuelt har været i forbindelse med montering m.v.
4. Ejendomsretten på erstattede eller udskiftede dele overgår til All Tyres A/S.

Garantien bortfalder ved:
a. alle udefrakommende påvirkninger, samt reparationer og bearbejdninger uden All Tyres A/S’ godkendelse,
b. utilstrækkelig og/eller uhensigtsmæssig fælgpleje (herunder tænkes på uegnede rengøringsmidler, opløsningsmidler, ætsende kemikalier, syreholdig væske eller skurende pudsemidler). Fælge med polerede overflader kræver ekstra omhu –
BREMSESTØV skal fjernes regelmæssigt, da det brænder sig fast i lakeringen – ved beskadigelse af denne type bortfalder al garanti)
c. fælge som beskadiges ved ulykke, påkørsel, kantstenspåkørsel, stenslag eller ved brug i forbindelse med sportskonkurrencer.

Suppleringsgaranti på eftermarkedsalufælge:
1. Garantien påbegyndes på All Tyres A/S fakturadato
2. Garantien omfatter ikke supplering, hvor ønsket herom alene skyldes kosmetiske skader.
3. Garantien sikrer, at All Tyres A/S kan efterlevere max. 2 fælge af samme type til den på suppleringstidspunktet gældende pris.
4. Såfremt efterlevering ikke kan finde sted, leveres fire andre fælge i samme dimension. Kunden betaler kun for det antal, som ikke modsvarer det antal suppleringsberettigede fælge.
5. Opfyldelse af garantien sker efter All Tyres A/S’ valg. Såfremt efterlevering af fabriksnye fælge ikke er mulig forbeholdes ret til at tilbyde ikke fabriksnye fælge – dog som minimum af samme kosmetiske stand som de indsendte.

Garanti på dæk:
1. Dæk, der er formidlet via dansk importør, indsendes til nærmere tekniske undersøgelser hos den danske importør, der træffer afgørelse om reklamations berettigelse.
2. Reklamationer på dæk, der er importeret fra udlandet, afgøres af All Tyres A/S.

PRODUKTANSVAR

Der henvises til dansk rets almindelige regler herom, idet All Tyres A/S dog udtrykkeligt forbeholder sig ikke at være ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

BETALING

Betaling sker såfremt intet andet er skriftligt aftalt, 8 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr i henhold til rentelovens § 9b stk. 2. Dertil tillægges morarente på 1,5% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned. Eventuelle aftalte fravigelser herfra vil fremgå af ordrebekræftelse/faktura.

TVISTER

Tvister som udspringer af leverancer fra All Tyres A/S skal afgøres efter dansk ret. Værneting er Retten i Sønderborg.

Persondatapolitik Alltyres

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos All Tyres A/S.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi anvender hovedsageligt dine firmaoplysninger for at kunne administrere din konto hos os samt levere de ønskede tjenester i forbindelse med login til vores webshop. Dette omfatter blandt andet, at vi kan indhente kreditoplysninger, om nødvendigt, for at oprette firmakonto med.
All Tyres A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside
– Gennemfører et køb af vores produkter
– Opretter en kundekonto
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.alltyres.dk er All Tyres A/S, Lundsbjerg Industrivej 13, 6200 Aabenraa, CVR-nr. 15769998.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse. Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. Danske Fragtmænd med henblik på levering af dine indkøb.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: info@alltyres.dk